Praha, Nov�� m��sto, Happening OH Peking - podpora Tibetu.JPG