Kopec v katastru obce N��vojn�� p��i z��padu slunce z rozhledny Kr��lovec, okres Zl��n.jpg